Dựa trên ưu thế về truyền thống, kinh nghiệm sản xuất giống hàng đầu Việt Nam, sức mạnh công nghệ, đội ngũ, hạ tầng, mạng lưới sản xuất và tiêu thụ. Vinaseed đã tập trung xây dựng và hoàn toàn chủ động trong chuỗi giá trị nông sản từ nghiên cứu, chọn tạo giống chất lượng – hệ thống canh tác, sản xuất – công nghệ sau thu hoạch – làm thương mại. Tập trung phân khúc nông sản thương hiệu, an toàn có truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

215.000